Det sier Ørjan Gangnes, Nav-sjef i Østre Toten, etter at kun 25 av kommunens huseiere har søkt om tilskudd til betaling av kommunale eiendomsgebyrer.

De kommunale vann- og avløpsgebyrene øker i år langt mer enn ordinær prisstigning i de fleste kommuner. I Østre Toten er gebyrøkningen for kommunalt drikkevann og avløp omkring 17 prosent i år, og vil fortsette å øke de neste årene.

Vedtak i kommunestyret

For å bøte på avgiftsøkningen for innbyggere som finner den tung å bære økonomisk, vedtok kommunestyret i vinter å sette av 500.000 kroner til en støtteordning for dem med lavest inntekt.

De folkevalgte ville at dette beløpt skal gå til husholdninger med inntekt under 2,5 G (296.550 kroner), samt enslige og husholdninger med barn med samlet inntekt under 3,5 G (415.170 kroner). 1 G – folketrygdens grunnbeløp – er fra 1. mai i år justert til 118.620 kroner.

Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn. Gangnes opplyser at de 25 som har søkt vil få sine søknader behandlet før sommerferien.

– Overrasker litt

– Det overrasker litt at vi ikke har mottatt flere enn 25 søknader, da det er antatt at det er en god del flere huseiere i målgruppa og som kan antas å være kvalifisert for å få søknad innvilget. Den opprinnelige søknadsfristen var satt til 1. juni, men er nå utvidet til 31. august, sier Gangnes.

Han presiserer at det ikke kreves noe etablert forhold til Nav eller kommunen på andre måter for å kunne søke tilskuddet, selv om Nav-kontoret er satt til å motta og behandle søknadene.

– Det eneste som kreves er at en legger ved søknaden en kopi av siste skattemelding. Viser den at en er huseier og har hatt en inntekt under den grensa som er satt, så innvilges søknaden. Noen annen behovsvurdering blir ikke gjort, sier Ørjan Gangnes, leder ved Nav Østre Toten.

Mange er leietakere

Av saken som ble behandlet i kommunestyret i vinter framgår det at kommunen ikke har oversikt over inntektene til husholdningene i kommunen, utover offisiell statistikk. Går en ut fra 2021-tallene i kommuneprofilen for Østre Toten er det 1451 av kommunens innbyggere som lever i husholdninger med lav inntekt. Av disse er 384 barn under 18 år.

– Lavinntekt er beskrevet til å være 60 prosent av medianinntekten i Østre Toten kommune. I 2021 hadde kommunen 7035 husholdninger, hvorav 28 prosent av disse hadde inntekt under 350.000 kroner. Det utgjør 1970 husholdninger. En større andel av de som lever i lavinntekt leier bolig. I og med denne tilskuddsordningen retter seg mot dem som eier bolig, er det gjort et anslag på 200 husholdninger som et potensielt antall søknader, framgår det av saksframlegget.