Miljøstatus lanseres fredag i forbindelse med verdens miljødag. Her får man detaljert innsikt i hvordan det står til med norsk natur, klima og dyreliv.

– Miljøstatus formidler kunnskap om miljøet til alle som er interessert i å ha god og lettfattelig informasjon. Det er mange gode tabeller, grafer og illustrasjoner man også kan bruke, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Hun mener nettstedet vil være en viktig kilde til informasjon for politikere, miljøvernorganisasjoner og skoler. Det gir blant annet en oversikt over hvilke virkemidler for klima og miljøvern som tas i bruk, og effektene av disse.

Gjengroing og forsøpling truer

Totalt tolv temaer er dekket av Miljøstatus , blant annet artsmangfold, klima, forurensning og hav og kyst, men også friluftsliv og kulturminner.

Nettstedet viser blant annet at nedbygging, oppstykking og gjengroing av naturområder truer for arts- og naturmangfoldet, at klimaendringer vil gi våtere og varmere vær og at Norge ligger på avfallstoppen i Europa, kun slått av Danmark.

Nedgang i utslipp

Men når det gjelder utslipp fra miljøgifter og forurensning, er trenden positiv. De siste årene har det vært en nedgang i utslipp fra industri, mindre forurensning og forsuring og bedre luftkvalitet.

Hambro mener tilgangen til denne typen indikatorer vil gjøre det lettere for alle innen klima- og miljøfeltet å ta bedre avgjørelser.

– Når vi skal bli et lavutslippssamfunn, hindre tap av naturmangfold, sikre velfungerende økosystemer og utvikle en kretsløpsøkonomi der vi ikke sløser med ressurser, er det viktig å ha god kunnskap om hvordan det står til med miljøutfordringene, og hvordan det utvikler seg, sier Hambro.