Antall tingretter bør kuttes fra 60 tingretter til 22, mens over halvparten av landets rettssteder bør stenges, mener Domstolkommisjonen.

Tirsdag overleverte kommisjonen, som har vært ledet av Oslo-sorenskriver Yngve Svendsen, sin første delrapport til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Kommisjonen foreslår en kraftig sentralisering av domstolene i samtlige fylker. En rekke små tingretter foreslås slått sammen med andre og i hovedsak samlet i større byer.

– I dag er det 100 domstoler i første og andre instans. Det er seks lagmannsretter, 60 tingretter og 34 jordskifteretter. Et så høyt antall selvstendige domstoler, som i svært begrenset grad trekker på hverandres kompetanse, kvalitet og ledelse, utgjør et svakt fundament for å møte framtiden, sa Svendsen.

– Bærebjelke

Kommisjonen anser det som viktig at uavhengig domstoler fortsatt er bærebjelken i rettsstaten.

-Men da må kvaliteten være høy, og strukturen må legge til rette for det, sier Svendsen.

I noen av tingrettene som foreslås nedlagt, ønsker kommisjonen å opprettholde en avdeling i et annet område av geografiske hensyn. Forslaget går ut på at antall rettssteder reduseres til 27.

I enkelte tilfeller åpner kommisjonen for at tingretten også kan disponere lokaler andre steder.

– Grundig arbeid

Kommisjonen foreslår at antall jordskifteretter reduseres fra 34 til 13, samlokalisert med tingrettene på 20 rettssteder.

– Jeg vil takke Domstolkommisjonen for den første delrapporten. Dette er et grundig arbeid, som jeg nå skal sette meg skikkelig inn, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Et flertall på 14 medlemmer av Domstolkommisjonen står bak de nevnte hovedforslagene, mens et mindretall på to ønsker å gå lengre og samle både tingrettene og jordskifterettene i seks regionale domstoler.

Domstolkommisjonen anbefaler å opprettholde dagens seks lagmannsretter og lokalisering av disse, samtidig som rettskretsen til Borgarting gjøres noe mindre.