I en pressemelding opplyses det også at distriktet vil jobbe for å redusere straffesaksrestanser, innfri responstidkrav og bidra til retur av personer uten lovlig opphold.

– Politidistriktet vil i 2020 videreutvikle sentrale funksjoner i reformen og forbedre samhandlingen internt i distriktet. I tillegg skal vi fortsette med det forebyggende arbeidet og vi skal forebygge i samarbeid med andre og sentrale temaer her arbeidslivskriminalitet og radikalisering, sier politimester Johan Brekke.

– Krevende situasjon

Innlandet politidistrikt tildeles 859.964.000 kroner for driftsåret 2020.

– Vi står nå overfor en svært krevende økonomisk situasjon hvor vi har en underdekning på 49 millioner kroner samtidig som vi har krav på oss til å øke politibemanningen med 27 politiårsverk innen årsskiftet, sier Brekke.

I økningen av politiårsverk ligger tildelingen av seks nye politistillinger i 2020.

Konsekvenser

Andre områder som prioriteres i inneværende år er innføringen av nye pass og nasjonalt ID-kort som vil komme mot slutten av året. Videreutvikling av reformen vil stå sentralt i 2020 med blant annet kunnskapsbasert politiarbeid, opplyser politiet i Innlandet.

– Vi ser nå på innsparingstiltak for å være i økonomisk balanse ved årets slutt, og dette arbeidet gjøres sammen med tillitsvalgte og vernetjenesten, sier politimesteren.

–Det sees på hvordan vi kan effektivisere driften og senke ambisjonsnivået. Uavhengig av dette så skal vi fortsette med å ivareta innbyggernes trygghet og komme raskt ved akutt behov for hjelp, løse alvorlig kriminalitet og vi skal jobbe forebyggende i alle ledd, uttaler Brekke i pressemeldingen.